Administratorem serwisu exit19.pl jest LEMON CITY spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (50-069), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym e Wrocławiu, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000718655, o numerze ewidencji podatkowej NIP 897-185-20-00, REGON: 369482250 . Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: info@exit19.pl

§ 1 Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa:
a) zasady zawierania i realizacji Umowy Rezerwacji Pokoju;
b) zasady gry,
c) zasady rezerwacji
d) zasady bezpieczeństwa usług,
e) zasady płatności – gotówką, kartą płatniczą lub Voucherem;
które organizuje firma LEMON CITY spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Osoba Rezerwująca zobowiązana jest do zapoznania się przed dokonaniem rezerwacji pokoju zagadek z treścią Regulaminu oraz do przekazania zawartych w nim informacji pozostałym osobom, z którymi będzie brała udział w grze (pozostałym uczestnikom gry).
2. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptacje regulaminu.
3. Każdy z uczestników, który towarzyszy osobie, która dokonała rezerwacji, przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do gry stanowi potwierdzenie akceptacji regulaminu.
4. Każdy z uczestników ma obowiązek przestrzegać poleceń obsługi lokalu.
5. Każda osoba, która przebywa w lokalu, a nie korzysta z rozrywki ma obowiązek przestrzegać regulamin i poleceń pracowników.
6. Każdy z uczestników podczas gry zobowiązany jest do zachowania się w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

§ 3 Postanowienia szczególne

1. Uczestnicy winni przybyć dokładnie o godzinie określonej na rezerwacji.
2. Pracownik Exit19.pl ma prawo skrócić grupie czas gry w escape roomie o długość czasu spóźnienia.
3. Na terenie Lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających.
4. Do Gry nie mogą przystąpić osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających i innych substancji wpływających na świadomość i stan umysłu.
5. Exit19.pl ze względów bezpieczeństwa ma prawo do odmowy przyjęcia Klientów, którzy nie spełniają warunków zawartych w punkcie 1-4. W takim przypadku nie powstają po stronie Exit19.pl żadne konsekwencje prawne, w szczególności uczestnicy nie mają prawa do zwrotu opłaty za wstęp (w przypadku opłacenia przed) lub mają obowiązek opłacenia wstępu tytułem utraconych korzyści Exit19.pl.
6. Każdy z uczestników bierze udział w grze na własną odpowiedzialność.
7. Osoby cierpiące na klaustrofobię, epilepsję, duszności, mające problemy z sercem lub krążeniem, kobiety w ciąży lub osoby będące w trakcie leczenia psychicznego oraz cierpiące na inne schorzenia, które mogłyby mieć wpływ na udział w grze, nie powinny korzystać z usług Exit19.pl a jeśli to zrobią to czynią to na własną odpowiedzialność. Osoby wymienione w zdaniu poprzednim, przed rozpoczęciem Gry proszone są o kontakt z pracownikiem. Exit19.pl nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w grze osób cierpiących na ww. przypadłości.
8. W trakcie Gry obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer, kalkulatorów, latarek i innych urządzeń elektronicznych.
9. W pomieszczeniach Exit19.pl panuje absolutny zakaz robienia zdjęć i realizowania filmów video. Każda próba złamania powyższego zakazu będzie traktowana jako naruszenie dóbr intelektualnych Exit19.pl i będzie skutkowała podjęciem kroków prawnych.
10. Wszystkie przedmioty wymienione w punkcie 8, przed rozpoczęciem Gry, należy pozostawić w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w recepcji, a następnie, po zakończeniu gry, odebrać je z powrotem.
11. Exit19.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników, osób trzecich bądź wskutek działania siły wyższej.
12. Zakazuje się wnoszenia i używania jakichkolwiek ostrych lub niebezpiecznych takich jak: broń, nóż, amunicja, maczety, tasaki, śrubokręty, klucze hydrauliczne etc.
13. W pokojach zabronione jest palenie papierosów oraz używanie zapalniczek i zapałek.

§ 4 Rezerwacja

1. Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.Exit19.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 600-407-862 lub osobiście w siedzibie Exit.pl (Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 19, wejście od patio lub Wrocław, ul. Pawła Włodkowica 21)
2. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje: a) liczba uczestników b) nazwa wybranego pokoju c) data i godzina rezerwacji d) numer telefonu kontaktowego e) adres email
3. Uczestnik po złożeniu rezerwacji otrzyma drogą mailową – na adres podany podczas rezerwacji – wiadomość ze szczegółami rezerwacji.
4. Rezerwację można odwołać mailowo, telefonicznie bądź osobiście. Graczom przysługuje zwrot opłat za grę wyłącznie wtedy jeśli rezerwacja zostanie odwołana najpóźniej 24 h przed grą. W innym przypadku są oni zobowiązania do uiszczenia pełnej opłaty za grę.
5. Opłatę za wstęp wnosi się z góry. Opłaty można dokonać kartą, gotówką w Lokalu lub poprzez przelew bankowy.
6. Rezerwację może dokonać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Exit19.pl wyłącznie wtedy, gdy posiadają zgodę swoich opiekunów prawnych.
7. Korzystanie z usług Exit19.pl jest płatne zgodnie z cennikiem na stronie internetowej www.Exit19.pl. Ceny na stronie są cenami brutto.
8. Zakup vouchera odbywa się poprzez stronę internetową www.Exit19.pl – zakładka voucher lub osobiście w Lokalu.
9. Voucher jest jednokrotnego użytku, a jego termin ważności wynosi 6 miesięcy.

§ 5 Gra

1. Gra odbywa się w pomieszczeniach („Pokojach”) w budynku („Lokalu”) przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 19 we Wrocławiu.
2. W grze może uczestniczyć od 2 do 7 graczy (w zależności od pokoju).
3. W trakcie gry uczestnicy mają kontakt z Mistrzem Gry.
4. W wybranych pokojach uczestnicy do 14 roku życia muszą znajdować się pod stałą opieką co najmniej jednej osoba pełnoletniej, dotyczy pokoi: Opuszczony Hotel, Skarbówka – Tajemnicza Zbrodnia, Nekromanta – Rytuał Śmierci, Obłęd, Zdrada w Breslau.
5. Za zachowanie dzieci poniżej 14 roku życia, w tym poczynione uszkodzenia i lub zniszczenia odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
6. Uczestnicy powyżej 14 roku życia zobowiązani są do przyniesienia pisemnej zgody od opiekuna prawnego na uczestnictwo w grze.
7. Uczestnicy powyżej 16 roku życia traktowani są jak pełnoletni gracze, nie jest potrzebna zgoda rodzica oraz obecny opiekun prawny.
8. Gra polega na rozwiązaniu zagadek logiczno – zręcznościowych. Zadaniem graczy jest wydostanie się z pokoju w określonym czasie. Po upływie tego czasu gra zostaje zakończona a gracze zobowiązani są do opuszczenia pokoju.
9. Uczestnicy nie otrzymają zwrotu gotówki w sytuacji wcześniejszego przerwania gry na życzenie, któregoś z graczy lub całej grupy.
10. Pracownik Exit19.pl posiada prawo przerwania Gry:
a) jeśli zachowanie uczestników narusza zasady przyzwoitości, dobrych obyczajów lub współżycia społecznego – pomimo jednokrotnego upomnienia,
b) w razie niebezpieczeństwa zagrażającego Uczestnikom,
c) gdy uczestnicy gry używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych
d) w razie nieprzestrzegania przez Uczestnika Regulaminu lub zasad Gry,
e) niszczenia lub innego niedozwolonego użytkowania Pokoju lub wyposażeniaPokoju,
f) niestosowania się Uczestnika do poleceń pracownika Exit19.pl,
g) podejrzenia znajdowania się któregokolwiek z Uczestników pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
h) wulgarnego i/lub agresywnego zachowania Uczestnika, W wypadku przerwania gry z ww. powodu nie przysługuje zwrot pieniędzy.
11. Uczestnicy zobowiązują się do dbania o przedmioty i meble tworzące wystrój pokojów.
12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Lokalu.
13. W niektórych pokojach znajdują się elementy oznaczone żółto – czarną taśmą bezpieczeństwa, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należ ich dotykać podczas gry.
14. Udział w Grze nie wymaga używania siły fizycznej. Zabrania się zachowań związanych z użyciem siły takich jak: kopanie, szarpanie, uderzanie lub inne agresywne zachowania prowadzące do zniszczenia rekwizytów, scenografii i innych elementów Pokoi.
15. W przypadku zagrożenia, osoby przebywające w pomieszczeniach Exit19.pl, powinny niezwłocznie skontaktować się z Mistrzem Gry oraz udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.
16. Wszystkie Pokoje Gier są monitorowane (obraz ani dźwięk nie zostaną nigdzie udostępnione). Nagrania z monitoringu mogą być wykorzystywane w celu ochrony mienia i bezpieczeństwa uczestników gry.
17. Uczestnik, który na terenie Lokalu świadomie zdecyduje się na nagranie audiowizualne lub sfotografowanie swojej osoby wyraża zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionego materiału filmowego lub zdjęciowego przez Exit19.pl w mediach społecznościowych. Na życzenie uczestnika gry materiały te mogą zostać usunięte.
18. Exit19.pl nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe w trakcie gry straty w mieniu i uszczerbki na zdrowiu osób, które nie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa, dotyczy to m.in. wchodzenia na meble, kopania rekwizytów stanowiących wyposażenie pokoju, przekraczania taśm wydzielających przestrzeń pokoju, wkładania palców rąk/narzędzi do gniazdek elektrycznych oraz innych zachowań podczas których uczestnik naraża się na uszczerbek na zdrowiu.
19. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.
20. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dane osobowe

1. Podane przez Uczestnika dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Exit19.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Osoba, rezerwująca Pokój wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane wpisywane są podczas procesu rezerwacji. Wyrażenie wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji usługi oraz kontaktu uczestnika z obsługą.
3. Oświadczenia dotyczące danych osobowych, mogą zostać przez Uczestnika w każdej chwili odwołane, ze skutkiem na przyszłość, przez wysłanie informacji na adres email lub pisemnie na adres siedziby Exit19.pl.
4. Postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności.
5. Administratorem danych jest: LEMON CITY spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (50- 069), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym e Wrocławiu, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000718655, o numerze ewidencji podatkowej NIP 897-185-20-00, REGON: 369482250 .
6. Dane osobowe podane przy rezerwacji oraz płatności będą wykorzystywane dla celów związanych z rezerwacją i prawidłowym wykonaniem usługi. Uczestnik wyraża zgodę do przetwarzania i wykorzystywania jego danych osobowych w powyższym zakresie. Dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim.
7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przez Exit19.pl poprzez skierowanie osobiście takiego żądania lub jego wysłanie na adres e-mail: rezerwacje@exit19.pl

§ 7 Prawa konsumenta

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Uczestnik będący konsumentem może odstąpić od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny, składając jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie Exit19.pl w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Exit19.pl jest zobowiązany zwrócić Uczestnikowi wszelkie otrzymane płatności jeżeli takowe miały miejsce.
5. Exit19.pl dokona zwrotu płatności otrzymanych od Uczestnika nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (art. 38 pkt.12 ustawy), w przypadku dokonania rezerwacji Pokoju na wskazaną przez Uczestnika datę i godzinę, Uczestnik traci prawo odstąpienia od umowy.
7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową o Prowadzenie Konta lub Umową Zakupu Vouchera. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
8. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
9. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
10. Odpowiedzialność Exit.pl względem Uczestników nie będących konsumentami ograniczona jest do winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
11. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2., znajduje się na końcu Regulaminu.

§ 8 Reklamacja

1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług, Uczestnik może składać w formie elektronicznej na adres info@exit19.pl
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej,
c) przedmiot reklamacji,
d) okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Exit19.pl nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
4. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

§9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
2. Administrator z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Administratora, rozszerzenie usług świadczonych przez Administratora, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Administratora na obecnych warunkach, konieczność dostosowania Regulaminu do nieuczciwych praktyk Użytkowników zmierzających do obejścia zakazów przewidzianych w Regulaminie. Administrator poinformuje Użytkowników o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazane w Koncie adresy poczty elektronicznej).
3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o prawach konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po zawarciu Umowy i przed jej całkowitym wykonaniem wyłącznie po wyrażeniu przez Uczestnika wyraźnej zgody.
4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Uczestnika ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia woli.
5. Rezerwacje i zakupy złożone przez Uczestników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
6. Strony poddają wszelkie spory wynikające z zawartej przez strony Umowy lub stosowanego Regulaminu pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na miejsce położenia Pokoju, co nie uchybia prawom Konsumenta do wytoczenia powództwa zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.