Regulamin

Uczestnicy gier zobowiązani są do zapoznania się z całym regulaminem i przestrzegania go w trakcie przebywania w pomieszczeniach Exit19.pl

• Organizatorem gry jest: MA FABRYKA WYOBRAŹNI Grzegorz Cholewa, ul. Ofiar Oświęcimskich 19, 50-069 Wrocław.
• Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.exit19.pl, telefonicznie pod numerem 600407862 lub osobiście w siedzibie Exit19.pl (Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 19, wejście przez patio), gdzie odbywa się gra.
• Rezerwację można odwołać mailowo, telefonicznie bądź osobiście. Graczom przysługuje zwrot opłat za grę wyłącznie wtedy, jeśli rezerwacja zostanie odwołana najpóźniej 24h przed grą, w innym przypadku są oni zobowiązani do uiszczenia opłaty za grę.
• Opłatę za wstęp wnosi się z góry.
• W grze może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 7 graczy (w zależności od pokoju).
• Zadaniem graczy jest wydostanie się z pokoju w określonym czasie. Po upływie tego czasu gra zostaje zakończona a gracze zobowiązani są do opuszczenia pokoju.
• W trakcie gry uczestnicy mają kontakt z Mistrzem Gry.
• Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
• Pracownicy Exit19.pl mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut. W przypadku krótszego spóźnienia czas gry skróci się.
• W wybranych pokojach wśród uczestników gry musi znaleźć się co najmniej jedna osoba pełnoletnia.
• Zakaz udziału w grze mają osoby pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
• Na własną odpowiedzialność do gry mogą przystąpić osoby w ciąży, cierpiące na choroby sercowe, klaustrofobię, epilepsję czy choroby psychiczne.
• Jeśli którykolwiek z powyższych punktów zostanie złamany Exit19.pl ma prawo odmówić przystąpienia do gry. W takim przypadku grupa nie ma prawa do zwrotu opłaty za wstęp (w przypadku opłacenia przed) lub ma obowiązek opłacenia wstępu tytułem utraconych korzyści Exit19.pl
• W pomieszczeniach Exit19.pl panuje absolutny zakaz robienia zdjęć i realizowania filmów video. Każda próba złamania tego zakazu będzie traktowana jako naruszenie dóbr intelektualnych Exit19.pl i będzie skutkowała krokami prawnymi.
• Telefony oraz urządzenia elektroniczne powinny zostać zdeponowane przed grą w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w recepcji.
• Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.
• Gracze zobowiązują się do dbania o przedmioty i meble tworzące wystrój pokojów.
• W niektórych pokojach znajdują się elementy oznaczone żółto-czarną taśmą bezpieczeństwa, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego– nie należy ich dotykać podczas gry.
• Gracze zobowiązują się do nieużywania siły fizycznej, a w przypadku umyślnego i trwałego zniszczenia- pokrycia wartości szkody.
• Exit19.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników.
• W pomieszczeniach obowiązuje zakaz palenia.
• W przypadku zagrożenia osoby przebywające w pomieszczeniach Exit19.pl powinny niezwłocznie skontaktować się z Mistrzem Gry oraz udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.
• Gracz, który na terenie recepcji świadomie zdecyduje się na nagranie audiowizualne lub sfotografowanie swojej osoby wyraża zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionego materiału filmowego lub zdjęciowego przez Exit19.pl w mediach społecznościowych.
• W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.